กรีนไอเดีย

ป้องกันและควบคุมศัตรูพีช”สวนผักในเมือง”

การทำ “สวนผักในเมือง” มักนิยมการทำสวนแบบอินทรีย์ เพราะเป็นระบบการจัดการ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุล และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ใช่วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยเคมี หรือยาปราบศัตรูพืช แต่จะใช้สารอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติ

Continue Reading